ایل بیگی
گودرزی
رکوعی
دشتی
نبی زاده
میرصانع
تفضلی
بدیعی
غفاری
قصری زاده
حاجی پور
ماهوتیان
جیریایی
خانم صادقی
عزیزی
صادقی
تیموری
کشاورز
اسدیان
رئیسیان
حسینی
بگلو
ظهوریان
حیدری
رزمجو
دادمرزی
موسوی
موغاری
تاج الدینی
قالیباف
سید موسوی
تهرانی
آل داوود
میرسیدی
یازرلو
محمدی
گذشتی
فنائی پور
اورعی
قاضی میرسعید
ذکائی
سرخط اخبار
کنکور 99

کنکور با رعایت کامل همه دستورالعملهای بهداشتی که برای کرونا نوشته شده

بازار مرغ و تخم مرغ

تامین نهاده ها و عرضه ذخایر

همکاری دو قدرت

نگاهی دیگر به همکاری‌های جامع ایران و چین

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 25/33
اردبیل 15/20
خوزستان 35/45

اذان صبح

04:22

طلوع خورشید

06:12

اذان ظهر

13:31

غروب خورشید

20:49

اذان مغرب

21:10

نیمه شب شرعی

00:36

مناسبت روز

-

امروز

بارش باران
19

فردا

آفتابی
20

پس فردا

آفتابی
21
تلفظ معیار